Meer weten?
Bel 072 - 511 53 66

Privacyverklaring Company Finance en Living Finance

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij u persoonsgegevens, zodat wij u goed kunnen adviseren over uw financiele risico's. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan wij op een zorvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy verklaring is van toepassing op Company Finance en Living Finance.

Persoongegevens die wij verwerken

Company Finance en Living Finance verwerken persoongegevens over u doordat u gebruiktmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam,geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat
 • Adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Kopie geldig legitimatiebewijs, paspoort of identiteitskaart
 • Informatie over uw dienstverband, uw inkomen, beroep en werkgever
 • Informatie over uw eigen bedrijf, jaarcijfers, IB aangiften en aanslagen
 • Informatie over uw financiele situatie, vermogen, bezittingen en/of schulden.
 • Informatie over uw huidige financiele producten
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of strafrechtelijke verleden

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij voor u:

 • optreden als adviseur bancaire diensten
 • optreden als financieel adviseur, u advies geven over uw financiële risico’s, bemiddelen bij het tot stand komen van financiële producten en deze producten voor u beheren.
 • optreden als hypotheekadviseur
 • optreden als assurantieadviseur
 • deze gegevens analyseren om u een passend product en advies te kunnen aanbieden die aansluit uw persoonlijke situatie en wensen.
 • moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoongegevens alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden bedoelen wij onder andere verzekeringsmaatschappijen, pensioenuitvoerders, schade- experts en schadeherstellers, servicepartners, geldverstrekkers en banken. Voor sommige software-applicaties is het ook nodig om uw gegevens (in de cloud) te delen met leveranciers. U kunt hierbij denken aan de volgende personen, bedrijven en instelingen:

 • Banken, servicepartners en verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaars optreden
 • Notarissen, makelaars, taxateurs, bouwkundigen en andere bij een financieel of hypotheekadvies betrokken partijen.
 • Verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen delen wij uw gegevens ook met partijen die zich richten op onder andere fraudebestrijding.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij in ieder geval zolang u klant bij Company Finance of Living Finance bent en/of wettelijk verplicht is. Als onze relatie eindigt, dan zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoe lang wij dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Voor bijvoorbeeld pensioenverzekeringen is de wettelijke bewaartermijn langer dan die van een hypotheekdossier of autoverzekering. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
 • uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.
 • uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

Wij proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Let er wel op dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten wij dat uiteraard aan u weten.

Aanpassen van deze privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. De meest actuele versie van het Privacyreglement vindt u op onze website www.company-finance.nl en www.living-finance.nl.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Company Finance of Living Finance.

Heeft u een klacht?

Uiteraard vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Of als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten. We vinden het fijn als u ons dat laat weten. Dit kunt u doen door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG). Deze persoon houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. U kunt de FG bereiken via bas.zuurbier@company-finance.nl.